Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Tilde ry. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Metropolia Ammattikorkeakoulun tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoiden opintoja, harrastuksia ja yhteisiä etuja, sekä huolehtia jäsentensä oikeuksista opiskelijoina.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tiedotus-, keskustelu-, koulutus-, liikunta- ja vapaa-ajan tilaisuuksia, tarjoaa mahdollisuuksia opintojen suunnitteluun ja edistämiseen sekä harjoittaa muuta samankaltaista toimintaa. Lisäksi yhdistys ylläpitää yhteyksiä Metropoliaan, sen opiskelijakuntaan, muihin opiskelijayhdistyksiin, sekä yrityksiin. Toimintansa tukemiseksi yhdistys vastaanottaa lahjoituksia, tekee sponsorisopimuksia ja järjestää maksullisia hupitapahtumia.

3. Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Metropoliassa tieto- ja viestintätekniikkaa opiskeleva henkilö tai muu henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenekseen.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö tai yritys, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet hyväksytään hakemuksesta hallituksen toimesta ja kannatusjäsenet hyväksytään hakemuksesta hallituksen toimesta.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee yhdistyksen hallitus tai kymmenen (10) yhdistyksen varsinaista jäsentä. Kunniajäsenyys on elinikäinen. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, ellei hän ole yhdistyksen varsinainen jäsen.

Varsinaisen jäsenyyden ehdot:
- Opiskelee tieto- ja viestintätekniikkaa Metropolia ammattikorkeakoulussa tai on hallituksen erikseen hyväksymä
- Maksaa mahdollisen jäsenmaksun

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, kun jäsen ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai jos jäsen voi olla vahingollinen yhdistykselle.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen jäsenryhmille päättää syyskokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa kalenterivuodeksi valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja sekä 1-7 muuta jäsentä. Hallituksessa voivat toimia vain varsinaiset jäsenet, jotka ovat myös Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijoita.

Mikäli puheenjohtaja tai hallituksen jäsen eroaa kesken toimikautensa, valitaan yhdistyksen kokouksessa korvaaja eronneen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun siihen katsotaan olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri ja hallituksen määräämä henkilö, kaksi aina yhdessä.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. Toiminnantarkastajat valitaan yhdistyksen hallituksen ulkopuolelta, eikä toiminnantarkastaja saa olla yhdistyksen hallinnollisissa tehtävissä.

9. Yhdistyksen kokoukset
Hallituksen määrääminä päivinä pidetään vuosittain kevätkokous helmi-toukokuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Kannatus- tai kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat on ilmoitettava vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostiviestitse lähetetyllä kutsulla ja ilmoittamalla kokouksesta yhdistyksen verkkosivuilla.

11. Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Kokouksen avaus
Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esitteleminen
Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely
Kokouksen päättäminen

12. Syyskokous
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Kokouksen avaus
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esitellään toimintasuunnitelma sekä talousarvio
Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja muut jäsenet
Päätetään varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely
Kokouksen päättäminen

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat lakkauttamistahon määräämällä tavalla.

suomi